ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,
 
        
 

Select Language :     English       Persian             Email : info@packprinting.net


 

Search in website :  

    صنایع چاپ و بسته بندی

 


بسته بندي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت بازرگاني
شرکت سهامي نمايشگاههاي بين المللي
جمهوري اسلامي ايران
بستهبندي
تهيه و تنظيم : نرگس افراسيا بي
معاونت امور نمايشگاهي – مديريت امور بازار يابي
اسفند 1389
« فهرست »
عنوان صفحه
- مقدمه ................................................................................................................... 4
-2 تاريخچه بستهبندي .......................................................................................... 5
-3 تاريخچه بستهبندي در ايران ........................................................................... 9
-4 تعاريف بستهبندي .............................................................................................. 10
-5 اهميت بستهبندي ............................................................................................ 12
-6 مزاياي بستهبندي.............................................................................................. 13
-7 معايب بستهبندي ............................................................................................. 15
-8 اهداف بستهبندي ............................................................................................. 15
-9 خصوصيات يک بستهبندي مناسب ................................................................. 16
-10 انوع بستهبندي ................................................................................................. 18
-11 طبقه بنديبستهبندي ..................................................................................... 27
-12 نقش و جايگاه طراحي در بستهبندي ............................................................. 27
-13 فاکتور مؤثر در بستهبندي............................................................................... 28
مقدمه
از آنجائيکه بستهبندي از ابزارهاي مهم در بعد ملي و بين المللي است لذا
نقش کليدي خود را دارد . افزايش ، کاهش موجودي انباربه حداکثر رساندن
سود بنگاههاي توليدي نشان داده است . بنگاههاي اقتصادي براي تقويت
قدرت رقابت خود در بازارهاي داخلي و خارجي ، سالهاست که به موضوع
بستهبندي توجه دارند و از طراحي ، گرافيک ، رنگها و به کاربردن بستهبندي
مناسب براي افزايش سهم بازار خود در مقايسه با رقبا بهره مي گيرند.
يک بستهبندي مناسب قادر است به عنوان يک فروشنده خاموش نقش خود
را ايفاء کند با توجه به آنکه بستهبندي فقط در قلمرو توليد قرارندارند . بلکه
در حيطه امور بازاريابي نيز قرار ميگيرد تصميم گيري در مورد نحوه انجام آن
وظيفه مشترك مديران توليد و بازارها مي باشد.
وظيفه بستهبندي از نظر ايجاد رابطه با مشتري القاء نياز و ترغيب مشتري به
خريد در زمره وظايف مديران بازاريابي است و تصميم مشترك آنها با مديران
توليد مي تواند در اتخاذ روش مناسب و جذاب بستهبندي و بازاريابي موثر
واقع شود تحقيقات و پژوهشهاي شرکتها بزرگ در زمينه بازاريابي و راههاي
پيشبرد فروش نشان مي دهد که بستهبندي بيشترين اثر را در جذب مشتري
و روش فروش در بازارهاي داخلي و خارجي دارد.
بستهبندي خوب براي يک کالاي جديد ، مستلزم تصميم گير ي در موارد »
زيادي است. اولين کار در جهت انجام اين مهم ، ايجاد يک تصور از بستهبندي
است . منظور از تصور بستهبندي اين است که ببينيم بستهبندي چگونه بايد
باشد يا براي کالا چه کاري را انجام دهد ؟ تصميم درباره ساير عناصر بسته
بندي ، نظير اندازه ، شکل ، مواد اوليه در آن ، رنگ و محل تجاري ،دومين
کاري است که بايد انجام شود. اين عناصر ،براي حمايت از جايگاه و خط مشي
بازاريابي کالا بايد با يکديگر به نحو مناسبي تلفيق شوند . بستهبندي
1«. همچنين بايد با تبليغات ،قيمت و توزيع کالا نيز سازگاري کامل داشته باشد
تاريخچه بستهبندي
بستهبندي ها با توجه به نوع کالا بکار رفته در آن ( کاغذ ، شيشه ، فلز ، »
پلاستيک ) داراي تاريخچه متفاوتي است ولي بطور کلي از نحوه بستهبندي
کالاها تا 8000 سال پيش اطلاعات درستي در اختيار مانيست اما تحقيقات
نشانگر آن است که از 8 قرن پيش از ميلاد مسيح ، کالاها با استفاده از بسته
بندي پارچه اي ( مسنوجات ) يا در ظروف گلي و شيشه اي زمخت حمل و
جابجا مي شدند.
1550 سال پيش از ميلاد بطري سازي در مصر رايج شد و همزمان با آن براي
جابجاي ماکيان از سبد هاي بافته شده از برگ درختان خرما استفاده مي
ترجمه بهمن فروزنده – انتشارات آتروپات – چاپ چهارم – 1381 –ص 364 - « اصول بازاريابي » - - کاتلر – فليپ 􀃎
نمودند . چيني هاي 200 سال پيش از ميلاد از پوست درخت توت کاغذ ساخته
و بشکه چوبي در يونان و رم باستان رواج داشت و براي عطر و ….. از بطري
استفاده ميشد. به سبب پيشرفت صنعت شيشه سازي در سالهاهي بعد از 400
ميلاد ، محصولات شيشه اي از کيفيت بالايي برخوردار بوده و با قيمت گزاف
عرضه مي شوند و در اين ميان شيشه هاي مرغوب گرانبها تر از طلا و نقره بود
(TSAI.IUN ) . اولين بار در سال 105 ميلادي در سي يانگ چين توسط
کاغذ ساخته شد در سال 750 ميلادي صنعت کاغذ سازي به خاور ميانه و
سپس به اروپا رسيد . در سال 751 ميلادي وقتي که سمرقند تصرف اعراب در
آمد کارخانه کاغذ سازي آن شهر در اختيار مسلمانان قرار گرفت . در سال
868 ميلادي اولين نشانه هاي چاپ از چيني ها باقي مانده است.
در سال 1200 ميلادي آهن و قلع اندود در بوهيما توسط کارگراني کشف و
ساخته شد و در صنعت بستهبندي بکار رفت و 3 قرن پس از آن هنر تهيه
برچسب و بافت ساکها ي کنفي رواج يافت . قديمي ترين پوشش کاغذ چاپي از
آندره اس برنادت در آلمان مي باشد.
در سال 1575 ميلادي آهن سفيد شناخته شد ولي زمان ساخت آن در
انگليس به سال 1665 متقارن با صدور قلع به آلمان برميگردد و در قرن 17
ميلادي هنر کاغذ سازي به آمريکا رفت و همچنين اولين نوشابه گازدار بخاطر
دسترسي به بطري محکم و چوب پنبه از شيشه در سال 1700 ميلادي تهيه
گرديد. آهن سفيد در سالهاي بين 1720 تا 1730 مورد مصرف زيادي داشت
اولين قوطي فلزي با استفاده از لحيم در سال 1764 توسط کارخانه توتون
سازي وارد بازار گرديد.
استفاده از شيشه در صنعت بستهبندي کشورهاي اروپايي از قرن 18 ميلادي
در انگلستان شروع و همزمان با آن از جعبه هاي لحيم شده نيز براي عرضه
« نيکلا آپرت » مواد غذايي خشک استفاده ميشود. در سال 1804 ميلادي
نگهدار ي مواد غذايي را به روشهاي دودي کردن ، خشک کردن و بستهبندي
کمپوت و کنسرو در مرحله اول با استفاده از ظروف شيشه اي و سپس در
قوطي هاي فلزي ابداع نمود.
در اواخر قرن 18 ميلادي ساخت جعبه هاي کاغذي ، کارتن هاي چاپ شده ،
عرضه کوکاکولا و پپسي کولا در بطري هاي شيشه اي رواج يافت.
توسعه صنعت پلاستيک به سال 1843 بر مي گردد وقتي که دکتر
جراح آفريقاي جنوبي گزارش داد با استفاده از ماده MONTGOMERIE
دسته خوبي مي توان براي چاقو GUTTA PERCHA اوليه کائو چو
تاسيس شد و جوهر دان و GUTTA PERCHA ساخت و بعد از آن شرکت
توپ بيليارد نيزتهيه گرديد استفاده از پلاستيک از سال 1909 ميلادي پس از
تلاش دکتر هندريک بيگلند آغاز گرديد و استات سلولزي براي مصارف
عکاسي بدست آمد و همچنين با کليت تهيه که اولين رزين مصنوعي و شروع
صنعت پلاستيک مصنوعي بود.
در سال 1907 بشکه ها ي فولاد بعنوان جايگزيني براي بشکه هاي چوبي و
استوانه اي ابداع شد و استفاده از پلاستيک تجاري از سال 1909 ميلادي آغاز
گريد. از دهه 1930 به بعد استفاده از پلاستک در صنعت بستهبندي رواج
يافت .
دربهاي پلاستيکي براي مصارف لوکس عرضه و پلي استر توسط انگليس ها
کشف بعد از جنگ جهاني دوم 1945 استفاده از مواد پلاستيکي بطور معمول
در صنايع بستهبندي مواد غذايي گسترش يافت که انقلاب نوين در صنعت
بستهبندي ناميده ميشود. نخستين بستهبندي ساخته شده از فويل
آلومينيوم در سال 1950 به بازار آمد و 8 سال بعد قوطي آلومينيومي نيز
طراحي و يه علت داشتن مزايايي از قبيل حمل و نقل آسان و مقاومت در
برابر تغييرات شيميايي به سرعت رواج يافت.
در اواخر دهه 1970 ميلادي شيشه براي مصارف گران قيمت و در دهه 1990 به
دليل قابليت بازيافت مورد توجه بيشتري يافت و بستهبندي هاي کاغذي در
دهه 1990 به علت گرايش به حفظ محيط زيست نيز گسترش يافته وبهره
برداري از بسته هاي فلزي روز به روز کمتر شد. گزارش شده است که در اروپا
و آمريکا استفاده از قوطي هاي فلزي در مورد مواد غذايي کنسروي کاهش
چشمگيري يافته است. از محصولاتي که هزينه هاي بستهبندي آنها ناچيز
1 % ، قطعات خود کار 5% نام برد . در / است مي توان از ماشينهاي اداري 4
خصوص کالاهايي که با ارزشند و محافظت آن از اهميت زيادي برخوردار است
هزينه بستهبندي افزايش ميبابد بعنوان مثال هزينه بستهبندي مواد غذايي
%21 ، داروها 26 % ، لوازم آرايشي 36 % ، گرانترين بستهبندي صابوني 50 % و
«. خمير دندان 70 % قيمت فروش مي باشد
تاريخچه بستهبندي در ايران
کشور ايران به لحاظ موقعيت استراتژيکي که در منطقه دارد از دير باز سابقه »
مراودات تجاري داشته و کالاها و محصولات خود را بصورت کاروانهاي حاوي
پارچه ، ادويه ، مصنوعات دستي به ديگر ممالک ارسال نموده است و بسته
بندي اين نوع کالاها نوعا از بستهبنديهاي کيسه اي همانند گوني ، چوبي ،
مانند صندوقهاي مکعب مستطيل که براي مسيرهاي طولاني مناس ب بوده ،
تشکيل شده است.
صنعت بستهبندي در ايران کمتر از نيم قرن سابقه دارد در حالي که در اروپا
اين صنعت دو قرن پيش راه اندازي شده و امروزه درآمد هاي قابل توجهي را
«. براي توليد کنند گان کالاهاي صنعتي و کشاورزي تامين مي کند
» صنعت بستهبندي در ايران با ساخت قوطي فلزي توسط شخصي بنام »
در سال 1309 هجري شمسي آغاز و تاريخچه بستهبندي موا د « درخشان
غذايي را نيز با همين تاريخ مقارن مي دانيم و همچنين اولين کارخانه کاغذ
سازي در سال 1328 در کهريزك احداث شد که کاغذ هاي باطله را براي توليد
کاغذ و مقوا استفاده مي نمايد بعد از آن تعدادي واحد توليدي ديگر در ساير
نقاط ايران بوجود آمد . اساس صنعت کاغذ سازي در کشور برا اساس توليد
خمير و کاغذ شکل گرفت و سپس روز به روز کاملتر گرديد.
در سال 1330 اولين قوطي فلزي جهت بستهبندي روغن نباتي جامد بوسيله
دستگاههاي مدرن ساخته شد و در سال 1344 سيستم لاك زني توماتيک در
2«. ايران نصب ومورد بهره برداري قرار گرفت
در حال حاضر صنايع داخلي قادر به ساخت لايه بيروني کارتن ، کاغذ هاي
مورد استفاده در جعبه و کاغذ هاي حفاظت شده ، لايه هاي پليمري براي
محصولات پاستوريزه و استرليزه مي باشد.
اولين کارخانه مدرن ايران در سال 1349 در هفت تپه خوزستان براي توليد »
کاغذ هاي تحرير با استفاده از تفاله نيشکر احداث شد.
متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ايران ( چوکا ) با استفاده از خميرهاي
3«. وارداتي و خمير هاي داخلي، کاغذ هاي کرافت و بستهبندي را توليد نمود
ويژه نامه بستهبندي – ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني – 1375 – ش 111 –ص 36 » - - 2 ماهنامه بررسيهاي هاي بازرگاني
تاريخچه بستهبندي – 1372 – ش 30 –ص 6 - « ماهنامه چاپ و بستهبندي » - 3
تعاريف بستهبندي
- بستهبندي عبارت است از ساخت محفظي که سلامت کالاها محتواي خود
را از مرحله بعد از توليد تا مرحله مصرف حفظ مي نمايد و به فروش کمک
مي نمايد
- به هر محفظه اي که حاوي کالايي باشد و د رمحافظت و انتقال کالا تسهيل
ايجاد نمايده بسته گويند
- بستهبندي پيام توليد کننده را به خريدار مي رساند و بين آنها برقرارکرده
و اطلاع رساني مينمايد.
- مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بستهبندي کردن را عبارت از : بستن اشياء
متفرق در يک لفاف يا در يک صندوق بيان ميکند.
- بستهبندي عبارت است از ساخت يا تهيه ظرف محافظي که سلامت و
کالاي مظروف يا محتواي خود را در فاصله زماني بعد از توليد و در مراحل
حمل و نقل ، انبارداري ،توزيع تا مصرف نهايي حفظ نموده و از صدمات
احتمالي فيزيکي يا شيميايي آن جلوگيري مي نمايد .
- بستهبندي را مي توان پوششي از يک سيستم دانست که کالا ناميده مي
شود.
يک سيستم که زمان تهيه کالا را جهت PAINE - بستهبندي از ديدگاه
انتقال ، توزيع ، ذخيره ، خرده فروشي و مصرف کاهش مي دهد .
- يک مفهوم تضمين کننده براي تحويل مطمئن کالا به آخرين مصرف کننده
در شرايط مطلوب يا حداقل هزينه است.
- يک عمل فني اقتصادي است که هزينه تحول کالا را به حداقل مي رساند
در حالي که فروش و در نتيجه سود حاصل از آن را به بالاترين حد افزايش
ميدهد.
PACKAGING يا PACKING - امروزه بستهبندي يا ريشه کلمات
که اکثر لاتين است و به TO PACK و يا WARPING و يا
معناي حمايت کردن مي آيد.
اهميت بستهبندي
با پيشرفت روز افزون صنايع مختلف بهداشتي ،آرايشي در کشور و در سطح
جهان و نيز رقابت چشمگير هر کدام از شرکتها براي کسب بازار هدف و
رضايت مشتريان بالقوه و ارائه مارکهاي مختلف با خصوصيات متنوع
محصولات بهداشتي و آرايشي نقش بستهبندي بعنوان يک معرف کالا
مشخص مي گردد . زيرا که جهان گامي به سوي سلف سرويس برميدارد . و در
فروشگاههاي مختلف و متناوب محصولات مشابه با مارکهاي متفاوت و
خصوصيات ويژه جلب توجه کرده و ارتباط بين فروشندگان و مصرف کنندگان
نهايي به حداقل ممکن رسيده است
گاهي بستهبندي وظيفه فروشنده را بهتر از آدم زنده انجام مي دهد چرا که »
انسانها در موقعيتهاي متفاوت داراي خصوصيات عاطفي ، رفتاري و رواني
متفاوتي هستند . گاه افسرده ،بي تجربه ،خسته و بي حوصله اند . اما بسته
بندي مناسب هميشه اطلاعات کاملي را در مورد محصول به مصرف کننده
«. منتقل مي نمايد
از طرفي خريدار بدون صرف وقت بسيار،براساس تجربه ،ذوق ،سليقه و گاه
آزمايش از بين صدها محصول مشابه مي توان انتخاب نمايد.
به هر حال اهميت نگهداري و بستهبندي کالا ،کمتر از توليد آنها نمي باشد »
و در انتها توليد هر کالايي ، بستهبندي عامل تعيين کننده حفظ و نگهداري
آن تا رسيدن به دست مصرف کننده و از طرفي بهترين و بزرگترين مروج
« . تبليغ محصولات يک شرکت مي باشد
مزاياي بستهبندي
امکان نگهداري و حفاظت کالا در برابر عوامل شيميايي ،فيزيکي » .1
،مکانيکي به مدت طولاني
2. شکل مهندسي بهتر .در نتيجه چيدمان و نظم بيشر
3. کارايي بهتر و سهولت در مصرف
4. حمل و نقل آسان و کاهش احتمال آسيب ديدگي براي حفظ از عوامل
مختلف محيطي
5. کاهش احتمال سرقت و دستبرد ،چرا که امکان شمارش بسيار سريع و
دقيق بصورت اتوماتيک انجام خواهد شد و با توجه به تشابه که مخصوص هر
«. محصول است از جعل و سرقت محصول جلوگيري ميکند
6. توزيع راحتر
7. فروش بيتشر
8. تقليل ضايعات : زيرا که با ارائه محصولات در يک سيستم بستهبندي
مناسب و توزيع به موقع تا حدودي از ضايعات ناشي از محصولات مختلف
جلوگيري مي شود.
9. کمک به خريد آگاهانه توسط مصرف کننده : چرا که بستهبندي مناسب از
طريق ارائه اطلاعات کافي و دقيق توسط برچسب هاي بستهبندي مي تواند
به خريدار در انتخاب محصول کمک نمايد.
صرفه جويي : يکي از عوامل مؤثر در اقتصاد جامعه استفاده بهينه از مواد » .10
اوليه مورد نياز است
11 . کمک به افزايش سطح درآمد و اشتغال
صنعت بستهبندي از انجاي که در کشور ما داراي سابقه طولاني نمي باشد پس
بعنوان يک صنعت نوپا بايستي در جذب نيروي انساني و افزايش اشتغال
جايگاه واقعي را بيابد و از طرفي مي تواند با خريد کالاهاي مختلف بصورت فله
اي و انجام بستهبندي هاي مناسب ،شرايط فرهنگي ،اجتماعي ،فردي و سليقه
مشتريان به ارزش افزده قابل توجه و در نتيجه افزايش درآمد در جامعه دست
«. يابد
12 . حفظ محيط زيست : با کمک بستهبندي مناسب و استفاده از مواد اوليه
تجزيه پذير در بستهبندي مي توان از حجم زباله هاي اضافي جلوگيري نموده
و با امکان بازيافت مجدد از طريق تکنولوژي پيشرفته به حفظ و نگهداري
محيط زيست کمک نمود.
معايب بستهبندي
معايب يک بستهبندي صيحيح در مقابل محا سن آن ناچيز است ولي در »
يک کلام عيب بستهبندي را در افزايش هزينه توليد مي دانند و از طرفي در
صورت عدم بازيافت و تجزيه در محيط زيست آلودگي محيط زيست مهمترين
عيب بستهبندي محسوب مي گردد و در خصوص افزايش هزينه توليد با توجه
در نتيجه در حين نگهداري، حمل ونقل براي بسياري از کالاها غير تحملي
«. منجر به کاهش هزينه مي گردد
اهداف بستهبندي
محافظت از محصول و مصرف کننده » .1
2. ايجاد اطمينان از کالا
3. فراهم کردن راحتي مصرف کننده
4. وسيله اي براي ايجاد ارتباط با مشتري : مطالب در ج شده بر روي بسته
بندي و دفترچه راهنما ي محصول اطلاعات مهم را به مصرف کننده
منتقل مي سازد.
5. داشتن ازرش استفاده مجدد : با توجه به تنوع کالا ها و مارکهاي مختلف
يک بستهبندي مي تواند موجب متمايز و برتري محصول گردد
6. تقسيم بازار : با توجه به الگو هاي مصرف متفاوت در جوامع و تفاوت
الگوي خريد و مسائل (قدرت خريد) ، در طراحي بستهبندي بايد دقت
بيتشري نمود.
7. تجلي هويت خاص براي يک محصول: بايد متناسب با شخصيت و
روحيات بازار مورد نياز خود طراحي شود ، شخصيت فرد را با مصرف آن
مرتبط مي سازد .
8. بهره برداري بيشتر از بازارهاي بالقوه : در بازار هاي کالاي مصرفي ،
بستهبندي مناسب با درج مواد جديد مصرف روي بستهبندي کالا ميزان
« مصرف آن را تشويق مي کند
خصوصيات يک بستهبندي مناسب
1. جلب توجه نموده و چشمگير باشد.
2. اطلاعات مندرج روي بستهبندي بايد واضح و روشن باشد . اطلاعات
شامل ( نام سازنده – ترکيبات محصول – قيمت – وزن – نحوه استفاده و از
همه مهم تر نقطه قوت و يژگي محصول را نشان مي دهد ) .
3. ايجاد تصورات ذهني و بصري مناسب براي مصرف کننده
4. برقراري ارتباط مناسب با محتواي داخل بستهبندي
5. بسته بايد مقرون به صرفه باشد.
6. سته بايد به فروش کمک نمايد ( عملکرد تبليغاتي )
7. بسته بايد بر طبق قوانين دولت و محيط زيست ساخته شود.
8. بسته بايد بادوام بوده تا در برابر شرايط ناهنجار حمل و نقل مقاوم باشد.
9. بستهبندي محصولات هر کشور بايد با توجه به هنجارهاي فرهنگي آن
جامعه طراحي و ارائه گردد .
10 . آسان باز و بسته شود يا طرز استفاده از آن براي نوبتهاي بعدي است .
11 . ايجازگويي و پرهيز از طرحها و فرمها و نقوش شلوغ خسته کننده است.
انواع بستهبندي
الف ) بستهبندي شيشه اي يا ظروف شيشه اي
يکي از قديم ترين ظروف بستهبندي مواد ظروف شيشه اي است در باستان
قديم ساخت بطريهاي شيشه اي يک صنعت مهم بشمار مي رفته است
مزايا شيشه و ظروف شيشه اي در بستهبندي کالا
- شيشه از نظر شيميايي خنثي است به عبارتي با محتواي درون خود هيچ
واکنشي نشان نمي دهد ، طعم و مزه محصول در بستهبندي شيشه بدون
تغيير حفظ مي شود.
- شيشه غير قابل نفوذ ، فاقد بو و بهداشتي مي باشد.
- ظرف شيشه اي از استحکام خوبي برخوردارند و به اشکال ، اندازه ها و
رنگهاي مختلف ساخته مي شود
- شيشه شفاف بوده و اجازه رويت محتواي خود را به خريدار و عرضه توسط
فروشنده در فروشگاههاي زنجيره اي مي دهد.
ويژگي بستهبندي شيشه اي
بايد نيازهاي مصرف کننده نهايي را برآورده سازد » -
- بايد خصوصياتي دارا باشد که آنرا براي عمليات شکل دادن مناسب
ميسازد
«. - بايد با هزينه هاي توليد شود که در بازار فروش رقابت کند
معايب شيشه و ظروف شيشه اي
شيشه حساس به شو کهاي حراراتي و عوامل خارجي است لذا م يزان » -
درصد شکستن شيشه يا ظروف شيشه اي در مقايسه با مواد اوليه بسته
هاي ديگر بالا است.
- ظروف شيشه اي وزن زيادي دارد که باعث افزايش هزينه حمل ونقل آن
نسبت به انواع ديگر بستهبندي مي شود.
- اين خطر وجود دارد که در هنگام پرنمودن محصول در ظروف شيشه اي
4 «. قسمتي از آن خرده شده به مواد غذايي انتقال يابد
ب ) بستهبندي فلزي يا ظروف فلزي (حلبي)
در شناخت بسته هاي فلزي عموما از دو دسته مواد استفاده مي شود.
مواد اوليه اي که در ساختمان اصلي ظروف بسته را تشکيل مي دهد » .1
2. موادي که نقش کمکي دارند بدين معني که براي مقاوم نمودن بسته در
برابر خوردگي و ……. از آنها استفاده ميشود.
براي توليد و ساخت بسته هاي فلزي برحسب نوع کاربرد از مواد اوليه مختلفي
استفاده ميشود . زيرا بسته ها در کاربرد هاي متنوع داراي خواص متفاوت
هستند . مواد اوليه مورد استفاده در بسته هاي فلزي آلومينيموم ، قلع ، آهن ،
20- انتشارات سمت – چ سوم – 1378 -ص 18 « اصول بستهبندي مواد غذايي »- - 4 مير نظامي ضيايري – سيد حسين
نيکل ، روي و سرب مي باشد که بصورت مواد خام معدني بوده که بعد از
استخراج و انجام فرآيند هايي تغليظ گرديده و بهره برداري مي شوند
بعنوان مثال از آلومينيوم و مقدار کمي ار روي و آهن براي تهيه ظروف آشپز
خانه استفاده مي شود که مقاومت زيادي در برابر زنگ زدگي و پوسيدگي دارد
25 % افزايش / . براي افزايش در مقابل زنگ زدگي در صد منگنز را تا 1
ميدهند. ويا صابونها و مواد پاکنند ه اسيديته ضعيفي هستند که از فويل
آلومينيوم استفاده ميگردد. از فولاد براي تهيه ظروف و بشکه استفاده
«. ميشود
مزايا استفاده از قوطي فلزي در بستهبندي
اغلب آنها در مقابل ضربه هاي خارجي مقاوم هستند » -
- قوطي هاي فلزي در مقابل درجه حرارت بالا ( استريليزاسيون ) از مقاومت
بالاي برخودار است.
- مواد اوليه بستهبندي از مقاومت فوق العاده اي نسبت به نفوذ آب ، رطوبت
، نور و اکسيژن برخوردار است .
- خاصيت مسموم کنندگي آن بسيار پائين است .
معايب استفاده از قوطي هاي فلزي در بستهبندي
1. در آنها پديده خوردگي در مقايسه با مواد اوليه بستهبندي ديگر
سريعتر ايجاد مي شود در اثر خوردگي تغييراتي در سطح و داخل قوطي
ايجاد مي شود بخصوص هيدروژن آزاد شده در داخل قوطي منجر به باد
کردگي قوطي فلزي و در نتيجه سوراخ شدن آن مي شود.
2. خوردگي حاصل در قوطي فلزي مي تواند باعث تغيير رنگ و کاهش
5«. ويتامينهاي محتواي موجود گردد
ج) بستهبندي پلاستيکي يا ظروف پلاستيکي
پلاستيک ترکيباتي هستند با زنجيره طولاني و بوسيله پليمريزاسيون »
ترکيبات ساده که منومر نام دارند شکل گرفته اند که به دو دسته تقسيم مي
شوند.
1. ترموپلاست ها
موادي هستند که با گرما نرم و در اثر کاهش حرارت سخت مي شوند . اين
مواد بعلت داشتن خواص از قبيل مقاومت در برابر ضربه – کشش – سايش – و
خراش در بستهبندي هاي مختلف استفاده مي شود و در ساخت جعبه هاي
شفاف – جواهرات – لوازم آرايش – بطري هاي بادي – جعبه ها و بشکه هاي
براي بستهبندي محصولات غذايي – روغنها- چربي ها – گازوئيل و نوشابه ها
و شامپوها بکارميرود.
2 . ترموستها
8- انتشارات سمت – چ سوم – 1378 –ص 57 - « اصول بستهبندي مواد غذايي » - 5 مير نظامي ضيابري- سيدحسين
پلاستيکهايي هستند که در اثر گرما ذوب و پس از سرد شدن مجدا تحت تاثير
گرما قرار نمي گيرند تا زماني که در دماي بسيار بالا بسوزند اين مواد از آنجاي
که مقاومت خوبي دربرابر روغنها – اکسيداسيون و چربيها دارند و از طرفي بي
بو و شفاف هستند لذا در کليه صنايع – براي بستهبندي کوتاه مدت نظير آب
آشاميدني و در مصارف بهداشتي و دارويي بکار مي روند و همچنيين از انواع
مختلف ترموستها بصورت آستر و لاك جهت پوشش داخلي قوطيهاي بسته
« . بندي مواد غذايي استفاده مي شود
مزايا بستهبندي پلاستيکي
1 . داراي وزن مخصوص کم و قيمت نازلند »
2. از قابليت شکل پذيري بالاي در دستگاههاي اتوماتيک بستهبندي
برخوردارند
3. آنها در برابر تعداد زيادي از کالا هاي بستهبندي شده که خاصيت
اسيدي و يا قليايي دارند مقاومند.
4. پلاستيکها به انرژي کمتري در توليد و شکل دهي نسبت به قوطي فلزي
و بطري شيشه اي نياز دارند.
5. با اضافه نمودن افزوني هاي مجاز ميتوان خصوصيات پلاستيک را بهبود
«. بخشيد
پايداري شيميايي بالايي دارند . » .6
7. محدويت کمتري در احتمال نشت و اثر مايعات وجود دارد.
8. سرعت توليد بالا داردند.
9. قابليت بازيافت و استفاده مجدد جزء در موارد خاص دارند.
«. 10 . قابليت چاپ ، تزئين و جلوه بسيار مطلوبي د


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


 
 
اخبار و رویدادها      
مقالات      
تبلیغات و افزایش فروش اینترنتی      
گزارش و مصاحبه      
خبرنامه الكترونيكی      
برنامه نمايشگاه      
فرم وتعرفه اشتراك مجله      
موسسه‌حاميان‌‌‌چاپ‌و‌بسته‌بندی      
 


 
 
 
 
 
 
 

Home page  |  About us  |  Personnels  | Magazines   |  Jobs  |  Machinery  |  Advertise  |  News  |  Contact us                     Copyright © 2011, All rights reserved. Support and design by Parsys