• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

نوشتن به زبان غیر از فارسی بر روی بسته بندی کالا ممانعتی ندارد.

ابراهیمی  معاون دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد اسلامی، درباره صادرات محصولات چاپی و بحث تناسب نوشتاری  زبان فارسی در متن محصولات بستهبندی گفت: موضوع صادرات محصولات تابع مقررات خودش است و با موضوع تولید و عرضه محصولات در داخل کشور متفاوت است.
وی افزود: بحث تناسب نوشتاری ۷۰ به ۳۰ در رعایت زبان فارسی روی بسته بندی محصولات تنها مربوط به تولیدات داخلی است در حالی که در بحث صادرات چنین موضوعی مطرح نیست. در هیچ کجای قانون لزوم رعایت نوشتار فارسی روی بسته بندی محصولات صادراتی تعیین نشده است بلکه در قانون اشاره شده است که بسته بندی آن دسته از صادرات کالا می تواند به زبان کشور مقصد چاپ شود. تاکنون دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این سیاست پیروی کرده و هیچ گونه الزامی دال بر فارسی نویسی نسبت به کالاهای صادراتی وجود ندارد.
معاون دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی درمحصولات داخلی عنوان کرد: تاکید بر رعایت و پاسداشت زبان فارسی مربوط به تولیدات داخلی است. هر چند محصولات ایرانی هم داریم که به صورت خودجوش نسبت به رعایت زبان فارسی روی بسته بندی محصولات صادراتی تاکید دارند. یعنی دقیقاً همان محصول و بسته بندی را صادر می کنند که در داخل توزیع می شود و این در حوزه اختیار مجموعه تولیدکننده است. از آنجا که بحث رعایت کامل زبان فارسی روی بسته بندی محصولات صادراتی اختیاری است، اگر تولیدکننده ای بخواهد کاملاً زبان فارسی را رعایت کند ما دست آن تولیدکننده را هم می بوسیم و تشویق نیز می کنیم و چنین تولیدکنندگانی باید مورد حمایت قرار گیرند.

پست مرتبط

نظر خود را بگذارید