• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

مدیریت رنگ و افزایش کیفیت چاپ (قسمت دوم)

رنگمایه مرکب های فرآیند وقتی روی یک کاغذ مرجع معین چاپ می شود با استانداردهای مناسب یعنی 1-2846  ISO تعریف می شود. با این حال هنوز می توان تغییرات قابل توجه در رنگمایه مجموعه های مرکب فرآیندی را که توسط تولیدکنندگان مرکب مختلفی عرضه شده اند مشاهده کرد. تفاوتها در رنگمایه مرکب مجموعه های مرکب روی گاموت رنگی که می توان بدست آورد تأثیر گذاشته و از این رو تفاوت میان نتایج چاپ شده از فیلم های تفکیکی یکسان تحت تأثیر قرار می گیرند. دلیل این تفاوتهای رنگمایه ممکن است به هزینه های رنگدانه، دسترسی یا پیشرفتهای برخی جنبه های آماده سازی برگردد. به خاطر اینکه مرکبهای فرآیند کامل نیستند( به فصل 4 رجوع کنید.) احتمال افزایش گاموت رنگهای قرمز با تغییر رنگمایه قرمز( ماژنتا) و آبی( سیان) وجود دارد. با این حال نتیجه معمولاً کاهش در دامنه رنگها در برخی سطوح دیگر گاموت رنگ می باشد. حتی اگر مرکب و زیر لایه یکسان باشند، ممکن است رنگمایه های متفاوتی با ضخامت لایه مرکب مختلف بدست آیند. سنجش دنسیته اپتیک، روی این متغیر کنترلهایی را اعمال می کند، اما ما در فصل 3 یاد گرفتیم که این کار بدون دردسر نخواهد بود. تأثیر دیداری تغییر ضخامت لایه مرکب هنگام چاپ روی کاغذ روکش دار منجر به کاهش دامنه سیری و دنسیته می شود که از لحاظ تأثیر مشابه چاپ روی کاغذ بدون روکش می باشد که البته تغییری در بافت و براقیت دیده نمی شود.

رنگمایه های دوم و سوم رنگ

رنگهای دوم و سوم همگی تحت تأثیر رنگمایه مرکب اصلی و ضخامت لایه مرکب قرار می گیرند. آنها همچنین تحت تأثیر خصوصیات هم پوشانی رنگ قرار می گیرند. مثلاً کاملاً این احتمال وجود دارد که تفاوت بسیار کم یا هیچ تفاوتی میان دو محصول چاپی با توجه به رنگهای اصلی نباشد، اما تفاوتهای مهمی در رنگمایه دوم به ویژه رنگهای سیر وجود داشته باشد.

چاپ چند رنگ شامل هم پوشی لایه های مرکب متعددی به صورت خیس رو خیس می باشد. این مهم است که یک مرکب اوورپرینت به همان اندازه روی سطوح چاپ شده قبلی ورق مطلوب باشد که روی سطوح چاپ نشده می خواهد چاپ شود. این توانایی مرکب اوورپرینت برای انجام این کار خصیصه های هم پوشانی[1] نامیده می شد. هم پوشانی ضعیف مرکب بدان معناست که مرکب اوورپرینت کمتری روی سطح چاپ شده قرار داده شده است به طوری که یک نوع تبعیض رنگی نسبت به سطح مرکب زیرین اتفاق افتاده است. اگر مثلاً هم پوشانی زرد یکدست روی یک رنگ قرمز( ماژنتا) یکدست تغییر کند، آنگاه دامنه تغییر قرمز حاصل، اگر هم پوشانی خوب باشد به قرمز مایل به زرد و اگر هم پوشانی ضعیف باشد به قرمز( ماژنتا)، تغییر خواهد کرد.

تغییرات هم پوشانی در اوورپرینت های سیر بیشترین نمود را دارد( قرمزها، سبزها و آبیها) . این مورد با تغییری شبیه سازی شده در توالی چاپ در شکل 2-6 نشان داده شده است. در این مورد رابطه آبی( سیان) با زرد و آبی( سیان) با قرمز( ماژنتا) تغییر می کند. اما این سبزها و آبی های ارغوانی هستند که اساساً نشان دهنده اثرات تغییر می باشند. این امر به ویژه در کت سبز، در یقه بنفش، کت قرمز/سبز در انتهای سمت چپ تصویر نمود می یابد.

انتقال تن

فرآیند هافتون، ظاهر تغییر در سیری رنگ را با چاپ نقاطی با اندازه های متغیر می سازد که وقتی از فواصل مناسب به آنها بنگرید تحت تأثیر فرآیندهای بینایی ما در هم ادغام شده دیده می شوند. شدت رنگی که ما در هر مرحله خاص در مقیاس تن به آن می نگریم هم وابسته به سطح مرکب پاشی است و هم وابسته به دنسیته حاصل تن کامل به همراه اندازه نقطه هافتونی که چاپ می شود. از آن جاییکه نقاط نیمسایه قادر به تغییر اندازه از نوار به پلیت برای چاپ می باشند، این احتمال وجود دارد که دنسیته یک مقدار مستقل از تن کامل تغییر می کند. اگرچه اندازه نقطه نیز می تواند کاهش یابد، اما افزایش در اندازه نقطه ( چاقی نقطه ترام) در بیشتر فرآیندهای چاپ ممکن است. تأثیر یک افزایش در چاقی نقطه ترام رنگ قرمز( مانتاژ) در شکل 3-6 نشان داده شده است؛ افزایش در حدود 8% در سایه های میانه با دنسیته مرکب یکدست یکسان برای دو چاپ.

تأثیر دیداری چاپ، از اندازه نقطه در طول تولید یا تفاوتهای میان نمونه و محصول چاپی مهمترین پارامتر تأثیرگذار روی خصوصیت چاپ است. در شرایطی که رشد نقطه بیش از حد است یا جلوی رشد آن را هنگام تولید فیلمهای هافتون گرفته شده است، دستیابی به دنسیته مورد نظر در تمام تن ها به طور همزمان غیر ممکن است. با کاستن سطح مرکب می توان به دنسیته مورد نظر به میزان تن خاصی دست یافت، حتی اگر چاقی نقطه ترام بیش از حد باشد. اما این به زیان دنسیته تن کامل خواهد بود. اگر دنسیته یکدست بدست آید تصویر در مقادیر تن پر دیده خواهد شد و اگر مرکب پاشی به گونه ای کاهش یابد که شدت سایه های میانه صحیح باشند فاقد سیری و کنتراست خواهد بود.. به فقدان سیری در پاپی ها (poppies) هنگام کاهش مرکب پاشی برای تطابق سایه های میانه نمونه توجه کنید.

اگرچه اکنون اهمیت انتقال تن بیشتر درک می شود، هنوز هم می توانیم به درستی بگوییم که اکثریت مشکلات آماده سازی که در Pira دیده می شود را می توان مرتبط با مسائلی دانست که به کنترل انتقال تن یا آماده سازی نادرست تن مربوط می شوند. از دیدگاه چاپگر، چنین مسائلی را معمولاً به عنوان مشکل در تطابق یک نمونه یا به صورت تغییر در زمان مقایسه نتیجه با چاپی که قبلاً انجام شده است دانست. در اینجاست که سنجش به عنوان ابزاری برای بررسی علت، اهمیت می یابد.

تعادل خاکستری

گفتیم که تعادل خاکستری به شخصه یک متغیر نیست، اما تحت تأثیر تمام ویژگیهایی که قبلاً ذکر کردیم قرار گیرد. اگر بخواهیم دقیق تر باشیم باید بگوییم که تعادل خاکستری از رابطه میان این ویژگیها، یک رنگ نسبت به دیگری، تأثیر می پذیرد. در فصل چهارم گفتیم که دستیابی به یک محصول بی رنگ با استفاده از رنگهای فرآیند در صورتی که مقادیر سه رنگ یکی نسبت به دیگری صحیح باشند، ممکن می شود. تغییر در سطوح نسبی مرکب پاشی، خصوصیات چاقی نقطه ترام یا هم پوشانی موجب یک شیفت در تعادل خاکستری چاپ شده می شود. از این رو ما به ویژه روی این شیفت ها حساس هستیم و آماده سازی Subject matterبا میزان بی رنگی زیادی به طور قابل توجهی نسبت به subject های پررنگ تر، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. حساسیت سطوح بی رنگ نسبت به شیفت ها در رنگهای فرآیند را می توان از طریق استفاده مناسب از UCR وGCR حداقل کرد  است.

در سطوح مرکب پاشی معمولی تفاوت بسیار اندکی میان فیلم های تفکیک شده مرسوم و GCR وجود دارد. هنگامی که مرکب پاشی آبی ( سیان) کاهش می یابد، تصاویر فیلم های تفکیک شده مرسوم دیگر از لحاظ بی رنگی متعادل نیستند، در حالیکه تصاویر GCR، شیفت در رنگمایه برگهای سبز و در رنگمایه آبی روی لیوان است، اما هنگامی که به صورت جداگانه نگریسته شوند، این آماده سازی همچنان قابل قبول خواهد بود.

معیار خصوصیات چاپ

تأثیری که خصوصیت چاپ روی آماده سازی رنگ داشته و نیاز موجود برای تعیین آن، مورد تأکید واقع شده اند. هنگامی که ما می خواهیم معیاری را ایجاد کنیم، دو گزینه داریم. می توانیم تعیین خصوصیات چاپ را با چاپ یک فرم آزمایشی برای ایجاد یک فینگرپرینت چاپ یا پروفایل چاپی انجام دهیم. چنین معیاری را می توان برای شرایط چاپی خاص یا شرایط چاپ متوسط در مورد گروهی از چاپ ها ایجاد کرد. رویکرد جایگزین پروفایل می تواند اتخاذ یک معیار/ پروفایل باشد که بر اساس یکی از چند استاندارد منتشر شده خصوصیت چاپ باشد.

اولین رویکرد را می توان در صورتی که ماهیت چاپ از برخی جهات غیر معمول باشد اتخاذ کرد. علی الخصوص می توان ترام گذاری خوب و مرکبها یا زیر لایه های ویژه را مثال زد. این رویکرد در شرایطی که تولید فایلهای اطلاعات تحت کنترل مستقیم چاپگر باشد می تواند بهترین گزینه باشد، چرا که این رویکرد اجازه می دهد تا چاپ به شکلی بهینه انجام شده و معیاری ایجاد شود که برای ماشین چاپ و چاپخانه خاصی ایده آل است. با این حال وقتی فیلمهای تفکیک شده یا فایلهای اطلاعات به چاپگر عرضه می شوند، استفاده از معیار چاپگر غیر محتمل است، مگر اینکه را بطه ای بسیار نزدیک با عرضه کننده وجود داشته باشد یا اینکه مشتری مورد نظر یک مشتری اصلی باشد. در چنین شرایطی آوردن خصوصیات چاپ بهمراه استانداردهای شناخته شده مناسب به نظر می رسد.

معیارهای چاپ استاندارد

ضعف تهیه کنندگان در حفظ شرایط آماده سازی و نمونه گیری به منظورتبعیت از تعداد زیادی از معیارها، توجیهی است برای برخی اشکال بهینه سازی یا استاندارد سازی. در شرایطی که سیستمهای خروجی فیلم و نمونه گیری آنالوگ هنوز غالب هستند، درجه ای از استاندارد سازی به صورت پیش فرض روی می دهد. از آن جاییکه سیستمهای نمونه گیری فیلم مثل کرومالین یا مچ پرینت فقط توانایی محدودی برای تغییر خصوصیتشان برای تطابق با شرایط متفاوت چاپ دارند، خصوصیت خودشان شرایط پیش فرض می شود.

در حوزه نشر ادواری، روزنامه و مجله، حالتی الزام آورتر برای اتخاذ معیار چاپ استاندارد وجود دارد. برای این محصولات، ناشر معمولاً فیلمها یا فایلهایی تولید شده برای نیازمندی ویرایشی نشر به یک معیار را دارد، اما مواد تبلیغاتی ممکن است فیلمها یا فایلهای اطلاعاتی عرضه شده باشند. این به طور اجتناب ناپذیری بدین معناست که تفکیکهای انجام شده از تعدادی منابع برای تولید فرم چاپی مجزایی گرد هم آورده شده اند. اگر این فیلمهای تفکیک شده برای سازگاری با معیارهای متفاوت یا اصلاً هیچ معیاری تولید شده باشد محتمل است که در دستیابی به نتایج قابل قبول برای تمامی صفحات فرم چاپی مشکل بوجود بیاید.

در یک کار دیجیتال کاملاً رنگی، خصوصیات چاپ محصول در یک پروفایل ICC تعریف شده اند. در چنین کاری، خصوصیات چاپ به طور خودکار منطبق شده اند و در تئوری، این امر باید فرآیند را ساده کرده و مشکلاتی که هنگام مواجهه با معیارهای مختلف بروز می کند را کاهش دهد. با این حال، در عمل هنوز منافعی در استفاده از شرایط چاپ استاندارد وجود دارد تا اطلاعات مشخصه سازی استانداردی بدست آید که بتوان از آنها پروفایل های استانداردICC را ساخت.

اولین اقداماتی که برای توسعه استانداردها به طور موفقی انجام شد، نتیجه فعالیتهای انجمن نشر بود که معیارهایی را برای مجلات و روزنامه ها به شکل فدراسیون چاپ ادواری(FIPP)[2] و معیارهای افست روزنامه بریتانیا( UKONS[3]) ایجاد کردند. معیارهای مشابهی در ایالات متحده تحت عناوین معیارهای انتشارات نواری افست(SWOP[4]) و معیارهای چاپ تبلیغاتی غیر حرارتی) (SNAP[5] ایجاد شدند. در آلمان، BVD بهمراه Fogra مسئولیت ایجاد یک سند معیار جامع ( معیارهای تفکیک و نمونه گیری رنگی افست[6]) را به عهده گرفتند. متعاقباً این معیار مبنای 2-12647 ISO شد( فناوری گرافیکی- کنترل فرایند برای تولید تفکیک رنگ، نمونه و محصول چاپی هافتون- بخش 2: فرآیند های لیتوگرافیک افست). این معیار هم اکنون استاندارد قطعی شرکتهای چاپ لیتو افستی می باشد که می خواهند تولید خود را استاندارد کنند. 3-12647 ISO معیارهای قابل مقایسه ای را برای آماده سازی رنگی چاپ سرد فراهم می کند.

استاندارد 2-12647 ISO خصوصیات چاپ را برای 5 نوع از زیر لایه ها معرفی می کند. برای کاربردی کردن این استاندارد در یک کار رنگی لازم است تا عناصر آزمایشی مناسبی را چاپ کرد تا در آن صورت برای تهیه اطلاعات خصیصه سازی سنجیده شوند. این اطلاعات پس از آن برای ساخت پروفایل های ICC که نمایانگر شرایط چاپ استاندارد ISO می باشند استفاده می شوند. مشخصه سازی را می توان در حال حاضر از وب سایت fogra به نشانی www.fogra.com دانلود کرد و پروفایلهای ICC بر پایه این اطلاعات را نیز می توان از وب سایت(European Colour Initiative)ECI به نشانی www.eci.org دانلود نمود.

سایت جامع ماهنامه صنایع چاپ و بسته جدیدترین اخبار و مقالات را در سایت جامع ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی مطالع نمایید.

ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی

 

 

 

بیشتر بخوانید:

مدیریت رنگ و افزایش کیفیت چاپ ( قسمت اول)


[1]. Trapping properties

[2]. Federation of the Periocical Press

[3] .UK Offset Newspaper Specifications

[4] .Specifications for Web Offset Publications

[5] .Specifications for Non-Heat Advertising Printing

[6]. Specifications for Offset Colour Seperation and Proofing

پست مرتبط

نظر خود را بگذارید